Verejné obstarávanie

Obnova domu ľudového s. č. 213 v Osturni pre muzeálne účely

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO - Názov zákazky:

Obnova domu ľudového s. č. 213 v Osturni pre muzeálne účely

 

Verejné obstarávanie

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov